„ყმაწვილი უნდა სწავლობდე საცნობლად  თავისადაო,

ვინ არის,  სიდამ  მოსულა, სად არის წავა სადაო.“